Tłumaczenia Wrocław Tłumacz Przysięgły
  • Biuro Tłumaczeń
  • Biuro Tłumaczeń
  • Biuro Tłumaczeń
     

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ

BIURO TŁUMACZEŃ A&A

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług tłumaczeń pisemnych i ustnych przez Biuro Tłumaczeń A&A, Anna Łukasiewicz-Mazur, z siedzibą pod następującym adresem: ul. Kazimierza Wielkiego 67 p.128, 50-077 Wrocław, wpisane do centralnej ewidencji działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem 160087882.

 

2. SKŁADANIE I ODWOŁYWANIE ZLECEŃ

 

1. Zlecenie może być przesłane przez Zleceniodawcę faksem, drogą elektroniczną lub pocztą.

2. Po otrzymaniu zlecenia oraz tekstu do tłumaczenia Biuro Tłumaczeń A&A dokonuje jego wyceny i pisemnie potwierdza przyjęcie zlecenia do realizacji. Niniejsze potwierdzenie zostaje przesłane faksem, drogą elektroniczną lub pocztą.

3. Potwierdzenie zlecenia przesłane przez Biuro Tłumaczeń A&A zawiera następujące informacje: szacunkową liczbę stron obliczeniowych (1 strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego liczy 1500 znaków ze spacjami, a tłumaczenia przysięgłego 1125 znaków ze spacjami, znaki są liczone w przetłumaczonym tekście, każda rozpoczęta strona tłumaczenia liczy się jak następna strona obliczeniowa), stawkę netto i brutto za 1 stronę obliczeniową, szacunkowy koszt wykonania tłumaczenia oraz termin wykonania tłumaczenia.

4. Biuro Tłumaczeń A&A przystępuje do wykonania tłumaczenia po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę warunków określonych w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia (akceptacja przesłana faksem, drogą elektroniczną lub pocztą) oraz po otrzymaniu bankowego potwierdzenia wpłaty zaliczki, jeśli dotyczy.

5. Zleceniodawca ma prawo anulować zlecenie w formie pisemnej przesłanej faksem, drogą elektroniczną lub pocztą, ale w takim przypadku zobowiązany jest do zapłaty za tłumaczenie wykonane do momentu anulowania zlecenia. W sytuacji gdy tłumaczenie nie zostało jeszcze rozpoczęte (dotyczy to również całkowitej rezygnacji z potwierdzonego tłumaczenia ustnego) Biuro Tłumaczeń A&A obciąży Klienta opłatą przygotowawczą w wys. 15% + VAT usługi tłumaczeniowej brutto ale nie większą niż 100 zł + VAT.

6.  Zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów za tłumaczenie, nawet w przypadku gdy jest pośrednikiem w zleceniu, a osoba odpowiedzialna za zapłatę nie dokonała płatności.  

 

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

 

1. Biuro Tłumaczeń A&A ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonania tłumaczenia do wysokości ceny zapłaconej przez Zleceniodawcę za tłumaczenie.

2.  Biuro Tłumaczeń A&A nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w przekazanym jej do tłumaczenia tekście, w szczególności jeśli stanowiłyby one naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej lub w innym zakresie byłyby sprzeczne z prawem.

3. Biuro Tłumaczeń A&A nie odpowiada za niską wartość merytoryczną tekstu przekazanego do tłumaczenia oraz za błędy w tłumaczeniu, powstałe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy.

4.  Wszelkie wskazówki dotyczące sposobu tłumaczenia i wykorzystania w nim słownictwa lub oznaczeń stosowanych wyłącznie przez Zleceniodawcę winny być dostarczone do Biura Tłumaczeń A&A wraz z tekstem do tłumaczenia. W przypadku braku wskazówek w tym zakresie, Biuro Tłumaczeń A&A nie przyjmuje reklamacji dotyczących tłumaczenia nieuwzględniającego słownictwa lub oznaczeń stosowanych przez Zleceniodawcę

5.  Biuro Tłumaczeń A&A nie bierze odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską.

6.  Biuro Tłumaczeń A&A przyjmuje reklamacje dotyczące błędów w wykonaniu tłumaczenia, jeśli powstały one wyłącznie z winy Biura Tłumaczeń A&A.

7.  Reklamacja powinna być dostarczona w formie pisemnej w ciągu siedmiu dni od daty przekazania wykonanego tłumaczenia Zleceniodawcy przez Biuro Tłumaczeń A&A. Reklamacja powinna być uzasadniona i w sposób konkretny wskazywać błąd w tłumaczeniu oraz miejsce jego wystąpienia (z podaniem numeru strony i wiersza, w którym błąd występuje, oraz sprecyzowaniem rodzaju błędu).

8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Biuro Tłumaczeń A&A zobowiązuje się do poprawienia tłumaczonego tekstu w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji, bez dodatkowych opłat.

  4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.  Tłumaczenie wykonane przez Biuro Tłumaczeń A&A pozostaje jego własnością, do czasu uiszczenia przez Zleceniodawcę całości ceny za tłumaczenie.

2.  Biuro Tłumaczeń A&A traktuje wszelkie teksty otrzymane od Zleceniodawcy w celu realizacji zlecenia jako poufne i zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy ich treści.

3.  Biuro Tłumaczeń A&A nie wyraża zgody na udostępnianie swoich tłumaczeń innym biurom tłumaczeń lub tłumaczom bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody Biura Tłumaczeń A&A.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 
o firmie  |  oferta  |  regulamin  |  cennik  |  promocje  |  wycena tłumaczeń  |  kontakt
Copyright A&A Wrocław © 2008 Biuro Tłumaczeń Tłumaczenia Tłumacz Przysięgły Wrocław Tłumaczenie akt: urodzenia małżeństwa
Tłumacz Przysięgły Tłumaczenia Biuro Tłumaczeń Wrocław Tłumacz Przysięgły