Tłumaczenia Wrocław Tłumacz Przysięgły
  • Biuro Tłumaczeń
  • Biuro Tłumaczeń
  • Biuro Tłumaczeń
     
    1. Klauzula rekrutacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Łukasiewicz-Mazur prowadząca A&A Biuro Tłumaczeń z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 p.128, 50-077 Wrocław.
    2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@aia-tlumaczenia.pl
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
dla umów o pracę na podstawie:
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 22 Kodeksu Pracy
- wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie Pracy,
- prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest weryfikacja kompetencji kandydata  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
dla umów cywilnoprawnych na podstawie:
- realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
- prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest weryfikacja kompetencji kandydata (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
    4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotowi świadczącemu obsługę IT, hostingodawcy skrzynki mailowej, innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
    5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
    6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
-do zakończenia procesu rekrutacji
-w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przyszłe rekrutacje do celów prowadzenia kolejnych procesów rekrutacyjnych do odwołania zgody, lecz nie dłużej niż 6 miesięcy.
    7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz odwołania zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału
w procesie rekrutacji.
    9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ( 00-193 Warszawa, ul Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
    10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
       


    2. Klauzula dla klienta będącego osobą fizyczną zlecającego tłumaczenia zwykłe.  


Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  (RODO) informujemy, iż:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Łukasiewicz-Mazur prowadząca A&A Biuro Tłumaczeń z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 p.128, 50-077 Wrocław.
    2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@aia-tlumaczenia.pl
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
A/ realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
B/ realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
C/ dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
D/ utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
E/ marketingowym- realizacji akcji promocyjnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
    4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy skrzynki mailowej, firmie zajmującej się obsługą finansowo – księgową, firmie świadczącej usługi informatyczne, podmiotom współpracującym w zakresie wykonania tłumaczenia,  bankom oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
    5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
    6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalnie 30 dni, chyba że zaakceptowano ofertę i zlecono tłumaczenie wtedy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane
z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości.
    7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
    8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
    9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
    10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.


    3. Klauzula dla klienta będącego osobą fizyczną zlecającego tłumaczenia przysięgłe   

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  (RODO) informujemy, iż:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Łukasiewicz-Mazur prowadząca A&A Biuro Tłumaczeń z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 p.128, 50-077 Wrocław.
    2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@aia-tlumaczenia.pl
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
A/ realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
B/ realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym, tłumaczeniem przysięgłym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
C/ dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
D/ utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
E/ marketingowym- realizacji akcji promocyjnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
    4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy skrzynki mailowej, firmie zajmującej się obsługą finansowo – księgową, firmie świadczącej usługi informatyczne, bankom oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
    5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
    6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalnie 30 dni, chyba że przyjęto zlecenie wtedy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości.
Dane zgromadzone w związku z tłumaczeniem przysięgłym zgodnie z przepisami - 4 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały zgromadzone.
    7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
    8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
    9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
    10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.


    4. Klauzula dla kontrahenta będącego osobą fizyczną  

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  (RODO) informujemy, iż:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Łukasiewicz-Mazur prowadząca A&A Biuro Tłumaczeń z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 p.128, 50-077 Wrocław.
    2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@aia-tlumaczenia.pl
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
A/ realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
B/ realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
C/ dochodzenia roszczeń na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
D/ utrzymania relacji biznesowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy skrzynki mailowej, firmie świadczącej usługi informatyczne, firmie zajmującej się obsługą finansowo – księgową, bankom oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
    5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
    6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości.
    7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
    8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
    9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
    10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

    5. Klauzula dla reprezentantów i pracowników klienta, kontrahenta  
(dla osób fizycznych pełniących funkcję członków organów osób prawnych, prokurentów, pełnomocników, reprezentantów klientów lub kontrahentów oraz osób kontaktowych ze strony klienta, kontrahenta)
   
Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO)  informujemy, iż:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Łukasiewicz-Mazur prowadząca A&A Biuro Tłumaczeń z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 p.128, 50-077 Wrocław.
    2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@aia-tlumaczenia.pl
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) nawiązywania relacji biznesowych w tym podpisywania umów  lub w celu kontaktu w związku z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO
b) dochodzenia  roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych np. z rozliczeniem finansowo-księgowym, tłumaczeniem przysięgłym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
    4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy skrzynki mailowej, firmie świadczącej usługi informatyczne, firmie zajmującej się obsługą finansowo – księgową, podmiotom współpracującym w zakresie wykonania tłumaczenia oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
    5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
    6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. Dane z dokumentów finansowych będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawa z zakresu rachunkowości. Dane zgromadzone w związku z wykonywaniem tłumaczenia przysięgłego będą przechowywane 4 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały zgromadzone.
    7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
    8. Pani/Pana dane pozyskaliśmy:
- w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą reprezentującą spółkę - od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan funkcję członka organów osób prawnych oraz z KRS,
- w przypadku, gdy jest Pani/Pan osobą wyznaczoną przez podmiot do kontaktu: od podmiotu, w którym pełni Pani/Pan tę funkcję w ramach realizowanej umowy.
    9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
    10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

    6. Klauzula dla osób kontaktujących się, składających zapytanie

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Łukasiewicz-Mazur prowadząca A&A Biuro Tłumaczeń z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 p.128, 50-077 Wrocław.
    2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@aia-tlumaczenia.pl
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
    4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotowi świadczącemu obsługę IT, hostingodawcy skrzynki mailowej, hostingodawcy strony internetowej innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
    5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
    6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do wniesienia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia roszczeń.
    7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu.
    8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
    9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ( 00-193 Warszawa, ul Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
    10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

    7. Klauzula dla podmiotów danych składających wnioski o realizację praw za pośrednictwem pełnomocnika
Zgodnie z art. 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:
                1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Łukasiewicz-Mazur prowadząca A&A Biuro Tłumaczeń z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 p.128, 50-077 Wrocław
                2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@aia-tlumaczenia.pl
                3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane jako kategoria odnośnych danych takich jak: imię i nazwisko, adres lokalu, będą w celu:
- realizacji praw takich jak:
- Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą;
- Prawo do sprostowania danych;
- Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
- Prawo do ograniczenia przetwarzania;
- Prawo do przenoszenia danych;
- Prawo do sprzeciwu
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- dochodzenia roszczeń (art.6. ust.1.lit.c RODO).
                4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A., hostingodawcy,  kontrahentom, firmom świadczącym pomoc prawną, oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy prawa.
                5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
                6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 6 lat.
                7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
                8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację Pani/Pana praw.
                9. Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
                10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
                11. Pani/ Pana dane otrzymaliśmy od powołanego przez Pana/Panią Pełnomocnika.

    8. Klauzula dla pełnomocnika podmiotu danych
Zgodnie z art. 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:
                1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Łukasiewicz-Mazur prowadząca A&A Biuro Tłumaczeń z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 p.128, 50-077 Wrocław
                2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@aia-tlumaczenia.pl
                3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi w zakresie udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa.
                4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów serwisujących oprogramowanie i sprzęt IT, hostingodawcy poczty e-mail, kancelariom prawnym i doradczym,  firmie niszczącej dokumenty, do Poczty Polskiej  oraz do innych podmiotów, gdy wynika to z przepisów prawa.
                5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
                6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do upływu roszczeń.
                7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
                8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadania.
                9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
                10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

    9. Klauzula dla podmiotów danych składających wnioski o realizację praw
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:
                1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Łukasiewicz-Mazur prowadząca A&A Biuro Tłumaczeń z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 p.128, 50-077 Wrocław
                2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@aia-tlumaczenia.pl
                3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw takich jak:
- Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą;
- Prawo do sprostowania danych;
- Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
- Prawo do ograniczenia przetwarzania;
- Prawo do przenoszenia danych;
- Prawo do sprzeciwu
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- w celu dochodzenia roszczeń (art.6. ust.1.lit.c RODO).
                4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Poczcie Polskiej S.A., hostingodawcy,  kontrahentom, firmom świadczącym pomoc prawną, oraz innym podmiotom upoważnionym na mocy prawa.
                5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
                6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 6 lat.
                7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
                8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwi realizację Pani/Pana praw.
                9. Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
                10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w formie profilowania oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

    10. Klauzula dla osób korzystających z formularza do wyceny tłumaczenia
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  (RODO) informujemy, iż:
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Łukasiewicz-Mazur prowadząca A&A Biuro Tłumaczeń z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 p.128, 50-077 Wrocław.
    2. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się pod adresem e-mail: biuro@aia-tlumaczenia.pl
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
A/ realizacji umowy oraz podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy zgodnie z przesłanką z art. 6 ust.1 lit. b RODO;
B/ nawiązywania relacji biznesowych w tym podpisywania umów  lub w celu kontaktu w związku z realizacją umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO
C/ dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
    4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy skrzynki mailowej, hostingodawcy strony internetowej oraz innym podmiotom, gdy wynika to z przepisów prawa.
    5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
    6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalnie 30 dni, chyba że zaakceptowano ofertę i zlecono tłumaczenie – wtedy przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
    7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wyrażenia sprzeciwu.
    8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi opracowanie i wysłanie wyceny.
    9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
    10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.
 
Copyright A&A Wrocław © 2008 Biuro Tłumaczeń Tłumaczenia Tłumacz Przysięgły Wrocław Tłumaczenie akt: urodzenia małżeństwa
Tłumacz Przysięgły Tłumaczenia Biuro Tłumaczeń Wrocław Tłumacz Przysięgły